A Quiet Night Thought

Li Bai
(701 - 762)

静夜思

床前明月光
疑是地上霜
举头望明月
低头思故乡

Jìng yè sī

chuáng qián míng yuè guāng
yí shì dì shàng shuāng
jǔ tóu wàng míng yuè
dī tóu sī gùxiāng

A Quiet Night Thought

By my bed moonlight
Like frost on the ground
Raise eyes see moon bright
Lower eyes think hometown.

Li Bai hung out for some time in Chang’an (Xi’an) and Luoyang, two ancient capitals of China. I have been lucky enough to also visit those places.

524594C3-B680-42F1-A4F5-2A630B86DAB5